Εισαγωγή

Η μέθοδος Π.ΑΡ.Σ.ΑΝ.Τ (Πρόσθετα Αρθρωτά Συνδεόμενα Αντισεισμικά Τοιχώματα) αναφέρεται στην αντισεισμική ενίσχυση υπαρχόντων κτιρίων με φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα και επιτυγχάνεται με την χρήση προσθέτων, ισχυρών εξωτερικών τοιχωμάτων, “αρθρωτά” συνδεδεμένων με τον φέροντα οργανισμό τους. Αποτελεί εξαιρετική λύση σε προσθήκες ορόφων καθ’ ύψος, όταν δεν υπάρχει στατική επάρκεια του υπάρχοντα φέροντα οργανισμού, ενώ προβλέπεται απλοποιημένη εφαρμογή σε ενίσχυση pilotis.

Η ανάγκη αντισεισμικής ενίσχυσης υπαρχόντων κτιρίων έχει καταστεί ένα μείζον θέμα τα τελευταία χρόνια, μετά την σημαντική αύξηση του γνωσιολογικού επιπέδου στον τομέα της αντισεισμικής προστασίας των κατασκευών, όπως αυτό αποτυπώνεται στους σύγχρονους Κανονισμούς, μεταξύ των οποίων και στον Ελληνικό αντισεισμικό Κανονισμό ΕΑΚ 2000. Η αναγκαιότητα αυτή είναι πιο επιτακτική στα κτίρια μεγάλης σπουδαιότητας, όπως νοσοκομεία, σχολεία, μουσεία κλπ και αποτελεί ένα σοβαρό προβληματισμό της Πολιτείας.

Σύμφωνα με τις τελευταίες δομοστατικές θεωρήσεις, όπως αυτές αποτυπώνονται και στον ΕΑΚ 2000, ο πλέον αποτελεσματικός τρόπος ενίσχυσης των υπαρχόντων κτιρίων συνίσταται στην προσθήκη αντισεισμικών τοιχωμάτων, ενσωματωμένων στον φέροντα οργανισμό τους. Σημειώνεται ότι τέτοια τοιχώματα λείπουν εντελώς ή είναι εντελώς ανεπαρκή στα κτίρια που έχουν σχεδιασθεί με αντισεισμικούς κανονισμούς προγενέστερους του 1984.

Η μέθοδος Π.ΑΡ.Σ.ΑΝ.Τ προβλέπει την προσθήκη τέτοιων τοιχωμάτων στην εξωτερική κυρίως περίμετρο των κτιρίων, με κατάλληλη αρθρωτή σύνδεση με τον υπάρχοντα σκελετό, ώστε να ελαχιστοποιείται η επέμβαση σε αυτόν, και να μην διακόπτεται η λειτουργία των κτιρίων. Αποτελεί έτσι η παρούσα πρόταση, την πρώτη «μη καταστροφική» ( non destructive ) μέθοδο ενίσχυσης.

Τα πρόσθετα τοιχώματα είναι κατασκευασμένα από μεταλλικές διατομές και από σύμμεικτες μεταλλικές διατομές επιτυγχάνοντας μεγάλες ακαμψίες και αντοχές.

Με την υπόψη μέθοδο μειώνεται αισθητά το κόστος και ο χρόνος της ενίσχυσης, κυρίως λόγω μη φθορών στο υπάρχον κτίριο, το οποίο μπορεί να λειτουργεί κανονικά κατά την διάρκεια των εργασιών.

Η εφαρμογή του Π.ΑΡ.Σ.ΑΝ.Τ καλύπτει τα κτίρια εκείνα που έχουν υποστεί βλάβες στον φέροντα οργανισμό τους, εν γένει από σεισμό, καθώς και σε άλλα, στα οποία αναζητείται η αντισεισμική τους αναβάθμιση σύμφωνα με τις σύγχρονες διατάξεις.

Με την υπόψη μέθοδο μειώνεται αισθητά το κόστος και ο χρόνος της ενίσχυσης, κυρίως λόγω μη φθορών στο υπάρχον κτίριο, το οποίο μπορεί να λειτουργεί κανονικά κατά την διάρκεια των εργασιών.

Όπως ήδη αναφέρθηκε αποτελεί την καταλληλότερη ενίσχυση σε περιπτώσεις καθ’ ύψος προσθηκών ορόφων, στις οποίες ο έλεγχος του υπάρχοντος φέροντος οργανισμού εμφανίζει ανεπάρκεια, δεδομένου ότι τα πρόσθετα τοιχώματα αναλαμβάνουν το μεγαλύτερο μέρος των σεισμικών εντάσεων, ανακουφίζοντας έτσι τα υπάρχοντα υποστυλώματα, που μπορούν κατ’ αυτόν τον τρόπο να παραλάβουν μεγαλύτερα στατικά φορτία.

Εφαρμογή έχει η μέθοδος και σε περιπτώσεις αλλαγής χρήσης κτιρίων, όπου υπάρχει απαίτηση αυξημένων φορτίων.

Απλοποιημένη έκδοση της μεθόδου ισχύει για την ενίσχυση pilotis.

Σε περιπτώσεις μεικτών συστημάτων από φέρουσες τοιχοποιίες και σκελετό οπλισμένου σκυροδέματος η μέθοδος εφαρμόζεται ικανοποιητικά, εξασφαλίζοντας πλήρως τα κτίρια από κατάρρευση. Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ενδεχόμενη η εμφάνιση μικρών ρωγμών στις τοιχοποιίες, που είναι απαραίτητες για να επιτραπούν μικρές οριζόντιες μετακινήσεις των διαφραγμάτων των πλακών, πριν αυτά παγιωθούν από τα πρόσθετα τοιχώματα.

Το κόστος εφαρμογής της μεθόδου είναι πολύ μικρό, περίπου 60-80 €/m2, όπου σαν εμβαδόν εφαρμογής λαμβάνεται το σύνολο του εμβαδού των ενισχυόμενων ορόφων της ανωδομής.

Για την ανάπτυξη της μεθόδου αυτής χορηγήθηκε από τον Ο.Β.Ι. (Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας) στον Γ. Μαρνέρη τον Απρίλιο του 2004 το υπ αριθμ. 1004531 δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, μετά από διερεύνηση όλων των σχετικών ευρεσιτεχνιών και επιστημονικών ανακοινώσεων σε διεθνές επίπεδο.

Πρώτη ολοκληρωμένη εφαρμογή του συστήματος Π.ΑΡ.Σ.ΑΝ.Τ αποτελεί η μελέτη ενίσχυσης του Γενικού Νομαρχιακού Νοσοκομείου Πρέβεζας, όπου έχουν ολοκληρωθεί οι κατασκευαστικές εργασίες. Ακολούθησε η ενίσχυση της Νομικής Σχολής Αθηνών στην οδό Σόλωνος με εκ των έσω εφαρμογή του συστήματος λόγω διατηρητέων όψεων του κτιρίου. Στην περίπτωση αυτή έχει εκδοθεί η οικοδομική άδεια και αναμένεται η έναρξη των εργασιών κατασκευής.

Άλλες σημαντικές μελέτες με εφαρμογή του συστήματος αφορούν τα κτίρια:

 • Γραφεία EUROBANK στην Λ. Συγγρού 188
 • Κλινική IASIS ( Γαβριλάκη ) στα Χανιά Κρήτης
 • Πολυκατάστημα HONDOS CENTER στην οδό Ιπποκράτους 5.
 • Κτίριο ιατρικών υπηρεσιών στην οδό Αγγύλης 10, με προσθήκη 3 καθ’ ύψος ορόφων
 • Ένας σημαντικός αριθμός κατοικιών συνήθως σε συνδυασμό με προσθήκες καθ’ ύψος, αλλά και απλές αντισεισμικές αναβαθμίσεις.

 • Η μέθοδος Π.ΑΡ.Σ.ΑΝ.Τ έχει επίσημα κατατεθεί στο ΥΠΕΧΩΔΕ και στον Οργανισμό Αντισεισμικής Προστασίας (ΟΑΣΠ) στο τέλος του 2004. Ο ΟΑΣΠ με βάση το υπ’ αρ. 129/6-10-05 έγγραφό του διαβίβασε την μέθοδο στην Επιτροπή σύνταξης του Κανονισμού Επεμβάσεων ΚΑΝΕΠΕ, η οποία και το συμπεριέλαβε στην παρ. 8.6 της τελικής εν ισχύει έκδοσής του.

  Η μέθοδος παρουσιάσθηκε στο « 5ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ », στην Ξάνθη τον Οκτώβριο του 2005, ενώ οι εξελίξεις του παρουσιάσθηκαν στο « 3ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» που διεξήχθη στην Αθήνα στις 5 Έως 7 Νοεμβρίου 2008. Επίσης παρουσιάσθηκε στο “14ο Παγκόσμιο Συνέδριο Σεισμικής Μηχανικής” στο Πεκίνο της Κίνας τον Οκτώβριο του 2008.

  Έχει δημοσιευθεί στα τεύχη του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών με α/α 327 και 328, με πρόσθετη αναφορά στο τεύχος 331 και αφιέρωμα στο τεύχος 386. Επίσης έχει δημοσιευθεί σε πλήθος τεχνικών περιοδικών όπως «Μεταλλικές Κατασκευές» τεύχος 4ο 2005, «Δομές» τεύχος 37, «Ελληνικές Κατασκευές» τεύχος 1021 και «Εργοταξιακά θέματα» τεύχος 155. Δημοσιεύθηκε επίσης σε σχετικό άρθρο στην τουρκική εφημερίδα « SABAH» της 2/06/07, καθώς και στις εφημερίδες «Απογευματινή» και «Κέρδος». Τέλος η μέθοδος Π.ΑΡ.Σ.ΑΝ.Τ έχει αποτελέσει αντικείμενο πολλών φοιτητικών διπλωματικών εργασιών.

  Οι τελευταίες εξελίξεις της μεθόδου αφορούν την ενσωμάτωση αποσβεστήρων (dampers) στις διαγώνιες ράβδους των πρόσθετων τοιχωμάτων, έτσι ώστε αφ’ ενός μεν να απορροφάται μεγαλύτερο ποσοστό σεισμικής ενέργειας και αφ’ ετέρου να επιτυγχάνεται βελτίωση των δυναμικών χαρακτηριστικών του ενισχυμένου κτιρίου, με περιόδους ταλάντωσης απομακρυσμένες από εκείνη τις κύριες των κτιρίων, που οδηγούν σε συντονισμό τους.

  Για μια αναλυτική παρουσίαση της μεθόδου, παρακαλώ πιέστε εδώ

  Ακολουθούν φωτογραφίες σχετικές την βασική διαδικασία εφαρμογής της μεθόδου.


  Φωτό 1 :Από αριστερά προς τα δεξιά κτίριο 'πριν από την ενίσχυση', 'μετά την ενίσχυση', και 'μετά την επένδυση της ενίσχυσης με τσιμεντοσανίδες


  Φωτό 2 :Από αριστερά προς τα δεξιά κτίριο “πριν από την ενίσχυση”, “μετά την ενίσχυση”, και “μετά την επένδυση της ενίσχυσης με διακοσμητικές διάτρητες λαμαρίνες


  Φωτό 3 :Από αριστερά προς τα δεξιά κτίριο “πριν από την ενίσχυση”, “μετά την ενίσχυση”, και “μετά την επένδυση της ενί σχυσης pilotis κτιρίου.

  Φωτό 4 :
  Διάγραμμα παραμόρφωσης μελετηθέντος κτιρίου για εγκάρσια σεισμική φόρτιση πριν από την ενίσχυση

  Φωτό 5 :
  Διάγραμμα παραμόρφωσης μελετηθέντος κτιρίου για εγκάρσια σεισμική φόρτιση μετά την ενίσχυση • Εισαγωγή


 • 07/2018
  • » Ο κ. Γιάννης Μαρνέρης συμμετείχε στο 16ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής τον Ιούνιο στην Θεσσαλονίκη, όπου παρουσίασε την πρωτότυπη εργασία του με θέμα “Application of the PARSANT method to a masonry building”. Πρόκειται για την εφαρμογή της μεθόδου σε κτίρια από φέροντες τοίχους, με μετατροπή των τοιχωμάτων ΠΑΡΣΑΝΤ σε στοιχεία απορρόφησης σεισμικής ενέργειας. Για τον σκοπό αυτό απαιτήθηκε η ανάπτυξη μίας συσκευής από ένα σύστημα γραναζιών, ονομαζόμενη M.H.D. (Magnifier of Horizontal Displacements), η οποία μεγεθύνει τις παραμορφώσεις του κτιρίου 5 φορές, πριν αυτές εφαρμοσθούν στα τοιχώματα ΠΑΡΣΑΝΤ.
  • » Το Γραφείο μας έχει πρόσφατα αναλάβει την στατική μελέτη του έργου ”Πλήρης ανακαίνιση του Τουριστικού συγκροτήματος ΑΣΤΕΡΙΑ στην Γλυφάδα”, εμβαδού περίπου 25.000 m2, με Εργοδότη την Εταιρία “Ναυσικά ΑΕ”. Γίνεται χρήση του προηγμένου συστήματος δόμησης M.P.S.P. (Modular Prefabricated Steel Panels), που αναπτύχθηκε από τον κ. Γιάννη Μαρνέρη.
  • » Το Γραφείο μας έχει πρόσφατα αναλάβει την στατική μελέτη του έργου ”Ξενοδοχειακό Συγκρότημα RITZ CARLTON στο νησί Perdo Conzalez στον Παναμά”, εμβαδού περίπου 20.000 m2, με Εργοδότη την Εταιρία “Don Bernardo Hotel SA”. Γίνεται χρήση του προηγμένου συστήματος δόμησης M.P.S.P. (Modular Prefabricated Steel Panels), που αναπτύχθηκε από τον κ. Γιάννη Μαρνέρη.
  • » Πρόσφατα ολοκληρώθηκε η μελέτη του έργου “ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ - Επεμβάσεις βελτίωσης και ενίσχυσης της κατασκευής κάλυψης της αίθουσας ολομέλειας ”, για λογαριασμό του Εργολήπτη “ΕΡΓΟΣΥΝ ΑΤΕ”
  • » Εγκρίθηκε η οριστική μελέτη του έργου “Στατικός & Αντισεισμικός έλεγχος και μελέτη ενίσχυσης του φέροντα οργανισμού για την ολική ανακαίνιση της ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΕΜΠ στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου”, με Εργοδότη την Εταιρία ΑΡΙΟΝΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕ, του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΩΝΑΣΗ, και κύριο του Έργου το ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ.
  • » Εγκρίθηκε η προμελέτη του έργου “Στατικός & Αντισεισμικός έλεγχος και μελέτη Ενίσχυσης βιομηχανικού κτιρίου για μετατροπή του σε κέντρο καλλιτεχνικών εκδηλώσεων”, με Εργοδότη την Εταιρία ΑΡΙΟΝΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕ, του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΩΝΑΣΗ.
  • » Εγκρίθηκε η οριστική μελέτη και εκδόθηκε η οικοδομική άδεια του έργου “Νέο κτίριο R & D” εμβαδού 6.500 m2, από μεταλλικούς σύμμεικτους φορείς στην Άνοιξη Αττικής, της Εταιρίας “BIC VIOLEX SA”.
  • » Βρίσκεται σε εξέλιξη η επίβλεψη και το Project Management του φέροντα οργανισμού του Έργου “Διαρρύθμιση και αποκατάσταση διατηρητέου Αρχοντικού ΜΠΑΡΜΠΕΤΑ” στην Αγία Ευφημία Κεφαλλονιάς, που μελετήθηκε από το Γραφείο μας, ιδιοκτησίας Ν. Γερολυμάτου
  • » Ολοκληρώνεται η επίβλεψη και το Project Management του φέροντα οργανισμού του Έργου “Διαρρύθμιση και προσθήκη κατ’ επέκταση λίθινης κατοικίας” στην Ύδρα, που μελετήθηκε από το Γραφείο μας, ιδιοκτησίας F. Jeantet.
  • » Ξεκίνησε η επίβλεψη του έργου “Ενίσχυση του φέροντα οργανισμού του καταστήματος LIDL στην Δάφνη” με εφαρμογή της μεθόδου ΠΑΡΣΑΝΤ, που μελετήθηκε από το Γραφείο μας.
  • » Το Γραφείο μας συνεχίζει την εμβάθυνση σε θέματα “μη καταστροφικών μεθόδων” ενίσχυσης κτιρίων. Αναπτύσσονται μέθοδοι με χρήση, ανεξάρτητα ή σε συνδυασμό των μεθόδων ΠΑΡΣΑΝΤ (δίπλωμα ευρεσιτεχνίας Γ. Μαρνέρη) και των “σεισμικών αποσβεστήρων” (seismic dampers). Η πρόσφατη ανάπτυξη των συσκευών “μεγέθυνσης των οριζόντιων παραμορφώσεων” των κτιρίων, όπως αυτές μεταφέρονται στα πρόσθετα μεταλλικά συστήματα δυσκαμψίας αποτελεί μία τομή στο θέμα αυτό σε διεθνές επίπεδο. Με την χρήση των συσκευών αυτών M.H.D. (Magnifier of Horizontal Deflections) η εφαρμογή των αποσβεστήρων γίνεται πιο αποτελεσματική και επί πλέον είναι δυνατή για πρώτη φορά η εφαρμογή τους σε κτίρια από φέροντες τοίχους, παρά το γεγονός ότι τα κτίρια αυτά εμφανίζουν πολύ μικρές οριζόντιες παραμορφώσεις.

   Οι μέθοδοι αυτοί εφαρμόζονται σε κτίρια με βλάβες, σε κτίρια για τα οποία αναζητείται η σεισμική τους αναβάθμιση, σε περιπτώσεις προσθηκών που δεν προβλέπονται από την αρχική μελέτη, σε περιπτώσεις αλλαγής χρήσης κτιρίων με ανάγκη μεγαλύτερων φορτίων κλπ.