Τομείς Δραστηριότητας

Τομείς Δραστηριότητας

Η J.M αισθάνεται ικανοποίηση να παρέχει στους συνεργάτες της ένα ευρύ φάσμα συμβατικών ή πρωτότυπων λύσεων για να ανταποκριθεί καλύτερα στις ανάγκες του πελάτη.

Κτιριακά

 • Νοσοκομεία
 • Κτίρια αεροσταθμών
 • Πανεπιστημιακά κτίρια
 • Τράπεζες
 • Μουσεία
 • Συνεδριακές αίθουσες
 • Θέατρα
 • Ξενοδοχεία
 • Σχολεία
 • Εμπορικά κέντρα
 • Μηχανογραφικά κέντρα
 • Στρατιωτικά κτίρια
 • Σταθμοί αυτοκινήτων
 • Κτίρια γραφείων
 • Κατοικίες
 • Τουριστικές μονάδες

Μεταλλικά κτίρια

 • Γυμναστήρια
 • Αποθηκευτικοί χώροι
 • Υπόστεγα
 • Συνεδριακές αίθουσες
 • Θέατρα

Κτίρια από φέροντες τοίχους

 • Λιθοδομές
 • Οπτοπλινθοδομές
 • Σκυρόδεμα

Ξύλινα κτίρια

 • Κατοικίες
 • Εκθεσιακοί χώροι
 • Ξενοδοχειακές μονάδες
 • Στέγες

Ενισχύσεις υπαρχόντων κτιρίων

 • Έλεγχος αντοχής υπάρχοντος φέροντος οργανισμού
 • Πρόγραμμα εργαστηριακών δοκιμών και αξιολόγηση αποτελεσμάτων
 • Αποκαταστάσεις βλαβών σε φέροντα οργανισμό
 • Ενισχύσεις τοπικές και γενικές φέροντα οργανισμού
 • Κτίρια από φέροντες τοίχους
 • Ενίσχυση με την μη καταστροφική μέθοδο των “Πρόσθετων Αρθρωτά Συνδεόμενων Αντισεισμικών Τοιχωμάτων” (Π.ΑΡ.Σ.ΑΝ.Τ.)
 • Ενίσχυση με χρήση σεισμικών αποσβεστήρων (σε συνδυασμό ή μη με τη μέθοδο

Βιομηχανικά κτίρια

 • Σιλό
 • Δεξαμενές
 • Βιομηχανικοί χώροι
 • Συνεργεία
 • Ξηραντήρια
 • Υδροηλεκτρικοί σταθμοί
 • Βιολογικοί σταθμοί

Προκατασκευή

 • Σχολεία
 • Αποθήκες
 • Στρατιωτικά κτίρια
 • Κατοικίες
 • Ξενοδοχειακά bungalows
 • Αρχιτεκτονικά στοιχεία όψεων κτιρίων

Γέφυρες και λοιπά τεχνικά έργα

 • Γέφυρες οδοποιίας
 • Πεζογέφυρες
 • Σταθμοί Μετρό
 • Τοίχοι αντιστήριξης
 • Προσωρινές αντιστηρίξεις πρανών

Ενδιαφέρεστε για κάποια από τις Υπηρεσίες;