Βουλή των Ελλήνων – Αποκατάσταση Κεντρικού Αιθρίου – Μελέτη για Εργολήπτη

Βουλή των Ελλήνων – Αποκατάσταση Κεντρικού Αιθρίου – Μελέτη για Εργολήπτη

Εργοδότης:

ΕΡΓΟΣΥΝ ΑΤΕ

Έτος:

2018

Σημείωση:

H μελέτη για την Τεχνική Υπηρεσία Βουλής έγινε από άλλον μελετητή