Κεντρικά Κτίρια UNILEVER AE

Κύριος Έργου:

Unilever AE

Εργοδότης:

Ektasis Development

Έτος:

2005